Dobrý den,
já jsem Eda.
Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme pro učitele a žáky základních i středních škol připravili unikátní
Zábavnou EDukativní Aplikaci.
Říkáme jí ZEDA.

Co je ZEDA?

Aplikace umožňuje výuku metodou hry, ve které žáci či ostatní uživatelé dostávají úkoly formou hry od svých učitelů.

Jedná se o interaktivní online aplikaci, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. 

Komu je ZEDA určena?

Učitelům

kteří hledají atraktivní metody a formy výuky a motivace žáků. ZEDA metodou hry vede k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Oproti školní výuce přináší aplikace možnosti pracovat s moderními trendy ve vzdělávání, které motivují žáky k seberozvoji.

Žákům a studentům

a pro všechny se zájmem o (sebe)vzdělávání novými interaktivními metodami a formami vzdělávání mimo školu. ZEDA motivuje metodou hry k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Oproti klasickému vzdělávání doma nebo ve škola přináší pohyb, nové poznatky a interakci s ostatními “hráči”.

Co ZEDA umí a jak funguje?

Žáci dostávají úkoly (hry) od svých učitelů nebo si mohou vybrat z volně dostupných úkolů na různá témata (z vyučovacích předmětů přírodopis, zeměpis, dějepis, angličtina, český jazyk, výtvarná výchova, …). ZEDA při plnění úkolů využívá počítače, tablety a mobilní telefony, tedy nástroje, které jsou u dětí velmi populární a přenáší výuku do venkovního prostředí metodou hry.

Úkolem žáků je lokalizovat (aktivně dojít na dané místo) a posléze vyřešit jeden ze série zadaných úkolů k danému tématu. Na začátku každého tématu je uvedení do problematiky v návaznosti na rámcový (školní) vzdělávací program a aktuálně probírané učivo; pak musí žák dojít na místo, kde se nachází úkol a tím splní první část zadání. Následně se mu v aplikaci objeví další informace k úkolu a testovací otázka (slovní, numerická, křížovka, kvíz, pořídit fotku atd.). Po splnění se mu otevírá možnost přejít na další úkol. Žáci mohou dostávat zpětnou vazbu od učitele, pracovat ve skupinách nebo plnit dlouhodobější úlohy (projekty, výlety a exkurze, časové sběry). Motivací jsou bodové ohodnocení a odměny za splnění úkolu (získávání odznaků, hvězdiček, lajků, žebříček prvních pěti nejlepších, …).

Učitel získává s mobilní aplikací ZEDA

také webový nástroj, ve kterém si může vybrat jeden z předdefinovaných témat, aktualizuje si GPS souřadnice úkolů (z mapy) a podle své představy si může jednotlivé úkoly upravit (přidat, odebrat, změnit pořadí, upravit texy). Takto upravené nebo jím nově vytvořené úkoly přiřazuje svým žákům (třídám, skupinám) a má možnost je nabídnout ostatním učitelům k použití. Učitel vidí postup jednotlivých žáků, jejich odpovědi, přesnost a správnost odpovědí. Má možnost vyexportovat si výsledky pro reflexi, hodnocení, další práci, evaluaci a případné doplnění učiva na další vyučovací hodinu. Témata a úkoly může zadávat individuálně nebo skupinově, může analyzovat sociální vazby, kooperaci a vytváření skupin (sociální aspekty, psychologické aspekty rozvoje osobnosti apod.).

Výhody aplikace ZEDA

 • Učitelé mají nástroj pro mimoškolní/venkovní výuku, která využívá moderní technologie a trendy.
 • Jsou zahrnuty vzdělávací obsahy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • Zpětná vazba na práci žáků, doplnění učiva na další hodině
 • Vybrané moduly jsou garantovány Univerzitou Palackého v Olomouci s vyžitím aktuálních poznatků
 • Možnost vytvářet vlastní obsah, sdílet jej a využívat obsah kolegů učitelů
 • Snadná přenositelnost modulů/úloh do další lokality

Kde se dá ZEDA použít?

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Hudební výchova
 • Chemie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova
 • Přírodopis
 • Pracovní činnosti
 • Svět práce a informací
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Propojení více předmětů do jednoho modulu

Kdy se dá ZEDA využít?

 • Při venkovní výuce
 • V rámci vyučovací hodiny
 • Při kombinované výuce
 • Na výletě
 • Na exkurzi
 • Jako domácí úkol
 • Při volnočasových příležitostech

  ZEDA z pohledu učitele

  • Může využívat předdefinované moduly (lokalizuje si pro vlastní město, školu)

  • Může vytvářet vlastní moduly (jen pro sebe, ale může nabídnout také ostatním učitelům)

  • Zadává úkoly žákům (domácí,v rámci mimoškolní výuky)

  • Učitel vidí postup u svých žáků
  • Může je hodnotit – bodově, slovně nebo vlastními metodami hodnocení (odznaky, lajky)

  • Žáci mohou pracovat individuálně i ve skupinách (skupinové zadání)

  • Mohou hrát třídy nebo školy proti sobě
  • Následně může analyzovat sociální vazby, kooperaci a vytváření skupin (sociální aspekty, psychologické aspekty rozvoje osobnosti, kdo je leader, outsider apod.). Vidí, které úlohy byly pro žáky nejvíce problematické a případně se k učivu znovu vrátit.

  ZEDA z pohledu žáka

  • Pustí si mobil nebo tablet a vybere si aplikaci ZEDA

  • Zvolí téma (modul) – například přírodopis
  • Zobrazí se mu seznam aktivních úkolů a mapa jejich umístění
  • Vybere si první z nich dle zadání (postupné nebo náhodné)
  • Získá základní informace k úkolu a podmínkám jeho splnění
  • Musí dojít na určené místo (například smrk v parku) – první úspěch při nalezení místa úkolu
  • Zde se mu objeví další doplňující úlohy (kvíz, test, křížovka, pořídit fotografii nebo video, …)
  • Po splnění odesílá úkol na server nebo může dopracovat doma na PC či mobilu a odeslat později. Získává body, ohodnocení nebo odměny a otevírá se mu další úkol
  • Každý žák získává body a ohodnocení (hvězdičky, palce, body, apod.), které jsou v žebříčku pro srovnání a motivaci/soutěživost. Získává zpětnou vazbu o splnění úkolu a případných chybách při jeho řešení, na další hodině nebo po projití celé trasy obdrží hodnocení od učitele.
  Hledáme partnery pro rozvoj aplikace, učitele i žáky pro testování, komerční subjekty pro zajištění budoucího provozu i sponzory.

  © 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | Všechna práva vyhrazena | admin